Hoàng hôn
Hoàng hôn tối thị vô liêu lại,
Nhân tự thương tâm, nhật tự tà.
Lâu thượng nhất huỳnh tuỳ nguyệt độ,
Liêm tiền sổ điểu hoà phong ca.
Văn chương hồi thủ đo trần mộng,
Phú quý nhàn phao khán lạc hoa.
Tận nhật bế môn duyên để sự,
Sầu thôi yếm kiến túc nhân đa.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (chưa có vote)
Loading...

Trả lời