Lấy Quốc ngữ làm chuông cảnh tỉnh, khua vang ngõ hẹp hang cùng;
Đem báo chuông thay đuốc văn minh, soi rạng miền Nam cõi Bắc.

Để cổ động cho phong trào học chữ Quốc ngữ, phong trào canh tân, Đào Nguyên Phổ làm câu đối này treo trước cổng Trường Đông Kinh nghĩa thục.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (chưa có vote)
Loading...

Trả lời