Mưỡu:
Lao Cay, Yên Bái, Hà Giang,
Trong ba tỉnh ấy có quan Đề hình.
Vẻ đài các lối trâm anh,
Kinh luân gồm đủ tài danh vẹn toàn.

Nói:
Vân Trì quan sát sứ,
Người phong lưu vô xứ bất phong lưu.
Mùi sơn lâm nếm trải bấy nhiêu lâu,
Lòng ưu ái đã đầu râu pha vẻ tuyết.
Thu thự cao huyền Hồng Lĩnh nguyệt,
Thần gia dao chỉ Vị Giang vân.
Giọt móc mưa chan chứa một bầu xuân,
Kìa lan quế nở đầy sân tươi tốt nhỉ.
Tạo vật sinh ngô nguyên hữu ý,
Vuốt râu ngồi mà hú hí với giang san.
Phúc nhà lộc nước chứa chan.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (chưa có vote)
Loading...

Trả lời