Ca ngợi – Tế Hanh

Lịch sử có thêm ngày 5 tháng tám
Miền Nam ơi cùng giòng máu anh hùng
Ta có thêm một bài ca chiến thắng
Chống kẻ thù không đội trời chung

0 Bình luận