Bay lên – Tế Hanh

Từ nửa nước miền Nam tôi bay lên
Mảnh đất anh hùng vọng bốn bên
Mây tích điện cũng ùn lên diệt Mỹ
Trăm nghìn tội ác chúng gây nên

0 Bình luận