Thay đổi Thương, Chu một cuộc đời
Công cao sức cả biết bao người
Ai hay cơ nghiệp tám trăm đó
Gây dựng từ trong một bọc thai

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (chưa có vote)
Loading...

Trả lời