Du Thuận An kỳ 3 – Biệt Thuận Tấn

Bất thị thần tiên dĩ thị tiên,
Hải thiên nhất trạo tứ phiêu nhiên.
Tự lai tác chủ phong hoà nguyệt,
Kiêm đắc nghi nhân thực dữ miên.
Vi biệt chính nan như đối hữu,
Đề thi đa bán vị thành thiên.
Giang linh tợ giải trì lưu khách,
Cố lạc triều lưu các liễu thuyền.

Dịch nghĩa

Chớ cho mình là thần tiên thì chính thị là tiên
Nhớ khi cầm một mái chèo, dạo thuyền trên mặt biển rộng liền với trời xanh, thì thần trí lâng lâng như cỡi gió
Tự đến nơi này làm chủ gió cùng trăng
Gồm đủ tiện nghi ăn ngủ cho người
Từ biệt nơi này thật khó như từ biệt bạn thân
Làm thơ đề vịnh tuy nhiều mà một nửa chưa thành bài
Thần sông linh hiển, dường như có ý làm thuyền đi chậm để giữ khách ở lại.
Bèn cho thuỷ triều xuống khiến thuyền đứng lại rồi.
Thuận Tấn là tên đập trên đường thuỷ từ Huế xuống cửa Thuận.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (chưa có vote)
Loading...

Trả lời