Đào hoa khẩu chiếm
Tích niên lang tháp song đào thụ,
Kim kiến đào hoa bất kiến lang.
Giả sử hoa thần như hữu thức,
Vị lang tiều tuỵ giảm dung quang.

Bài thơ này đăng trên Nam Phong tạp chí năm 1926

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (chưa có vote)
Loading...

Trả lời