Hồng nhung hoa nở đầy sân
Tưới hoa thánh thót mưa xuân đầu cành
Đốt hương xem chuyện nước mình
Chuyện Đinh Công Tráng, Ba Đình ngày xưa
Thuận kinh đã đổi ngọn cờ
Nước non xoay chuyển bây giờ là ai?
Ninh Bình tỉnh có một người
Là Đinh Công Tráng tướng tài bẩm sinh
Hơn đời vũ dũng thông minh
Hoàng, Lưu môn hạ nổi danh Bắc kỳ
Gió mây rộn buổi Hàm Nghi
Ba làng Thanh Hoá thành trì đào xây
Trước thành giữ thế ruộng lầy
Mặt thành xây đắp tre dầy bàn cao
Trong thành khe chứa giếng đào
Sau thành có ngả sang Lào, ra Thanh
Đồn quân tên gọi Ba Đình
Tướng quân Công Tráng họ Đinh là người
Uy nghiêm tướng mạnh thành dài
Thế trong vững thủ, thế ngoài mạnh công
Thuận thành nghe động uy phong
Pháp binh từ Huế đùng đùng kéo ra
Mấy phen đánh giáp lá cà
Địch quân thua xiểng, quân ta được hoài
Uy danh động đến nước ngoài
Pháp đình nổi trận bời bời phong lôi
Lệnh cho nguyên soái đặc sai
Khắc kỳ phá địch quyết bài tiến công
Một phen đột trận xung phong
Lại thêm thây chất đầy đồng một phen
Pháp quân tính thế vạn tuyền
Hãm thành mới có lệnh truyền bổ vây
Nam quân lúc ấy nguy thay
Đánh không được đánh mà rầy thiếu lương
Đinh Công hết ý lo lường
Giải vây mới liệu quyết đường đánh ra
Đêm đông gió táp mù sa
Bất kỳ giữa trống canh ba tiến hành
Kéo quân ra khỏi ngoài thành
Nhằm nơi quân địch tung hoành đạn bay
Pháp quân liệu thế trở xoay
Tức thì lập trận bắn ngay không rời
Hai quân bắn lẫn bắn hoài
Sương mù chẳng thấy mặt người tấc gang
Giời đông còn hãy mù sương
Đinh Công sớm đã liệu đường quân đi
Thành không bỏ lại tiếc gì
Ba Đình thất thủ thôi thì cũng thôi!
Tàn quân thu thập đôi nơi
Cô thành lại giữ một giời Ma Cao
Giang sơn chẳng phụ anh hào
Yếu thua khoẻ được lệ nào có sai
Đinh Công khuất mặt ở đời
Non xanh nước biếc sang người trắng da
Nước non vẫn nước non nhà
Nhớ ai một khúc gọi là viếng ai

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (chưa có vote)
Loading...

Trả lời