Ai đã hay đâu tớ chán đời
Đời chưa chán tớ, tớ còn chơi
Chơi cho thật chán, cho đời chán
Đời chán nhau thời tớ sẽ thôi

Nói thế, can gì tớ đã thôi
Đời đương có tớ, tớ còn chơi
Người ta chơi đã già đời cả
Như tớ năm nay mới nửa đời

Nửa đời chính độ tớ đương chơi
Chơi muốn sao cho thật sướng đời
Đời người ai có chơi như tớ
Chơi cứ bằng văn mãi chửa thôi

Chơi văn sướng đến tớ là thôi
Một mảnh giăng non chiếu cõi đời
Văn vận nước nhà đương buổi mới
Như giăng mới mọc tớ còn chơi

Làng văn chi thiếu khách đua chơi
Dan díu ai như tớ với đời
Tớ đã với đời dan díu mãi
Muốn thôi, đời cũng chửa cho thôi

Đời đương dan díu chửa cho thôi
Tớ dám xa xôi để phụ đời
Vắng tớ bấy lâu đời nhớ tớ
Nhớ đời nên tớ vội ra chơi

Tớ hãy chơi cho quá nửa đời
Đời chưa quá nửa, tớ chưa thôi
Tớ thôi, tớ nghĩ buồn cho tớ
Buồn cả cho đời vắng bạn chơi

Nào những ai đâu bạn của đời?
Sao mà bỏ vắng ít ra chơi?
Chờ ai chờ mãi, ai đâu tá?
Hay ngán cho đời chẳng muốn chơi?

Nếu tớ như ai cũng ngán đời
Đời thêm vắng bạn lấy ai chơi?
Cuộc đời tớ nghĩ chưa nên ngán
Nên ngán thời xưa tớ đã thôi

Tớ nhớ năm xưa nửa ngán đời
Nghĩ đi nghĩ lại, lại ra chơi
Mê chơi cho tớ thành dan díu
Đời dẫu cho thôi, tớ chửa thôi

Nghĩ tớ bao nhiêu, lại nghĩ đời
Nghĩ đời như tớ dám nào thôi
Còn đời, còn tớ, còn chơi mãi
Chơi mãi cho đời có bạn chơi

Tớ muốn chơi cho thật mãn đời
Đời chưa thật mãn, tớ chưa thôi
Chẳng hay đời tớ lâu hay chóng?
Dù chóng hay lâu, tớ hãy chơi

Trăm năm, tớ độ thế mà thôi
Ức triệu nghìn năm chửa hết đời
Chắc có một phen đời khóc tớ
Đời chưa khóc tớ, tớ còn chơi

Trăm năm còn độ bẩy mươi thôi
Ngoài cuộc trăm năm tớ dặn đời:
Ức triệu nghìn năm đời nhớ tớ
Tớ thôi, tớ cũng hãy còn chơi

Bút đã thôi rồi lại chửa thôi
Viết thêm câu nữa hỏi đời chơi
Lộng hoàn này điệu từ đâu trước?
Hoạ được hay không? tớ đố đời!

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (7 votes, trung bình: 4,00/5)
Loading...

This Post Has 2 Comments

  1. Các cụ Tản Đà, Tú Xương, Tú Mỡ có giọng thơ gần giống nhau. Tớ rất thích!!!

Trả lời