Ngồi buồn nhớ chuyện người xưa
Nhớ ông Gia Cát bây giờ nơi nao?
Sáu phen Bắc phạt họ Tào
Kỳ Sơn chí khí anh hào nghìn thu
Lục xuất Kỳ Sơn Gia Cát Lượng
Tấm trung tinh treo sáng cõi nhân hoàn
Biểu xuất sư hoà lệ chứa chan
Bao xiết nghĩ giang san cùng ấu chúa
Thành bại, hưng vong, nguyên hữu số
Tranh hùng cát cứ khả do nhân
Cuộc trần ai còn có sức kinh luân
Sao đã chịu tam phân hình đỉnh túc
Anh hùng tự cổ nan tri túc
Kể làm chi vinh nhục nghĩa hư vô
Diệt Tào rồi sẽ thôn Ngô

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, trung bình: 1,00/5)
Loading...

Trả lời