Lạnh lùng trướng gấm báo tin thu
Giở dậy canh khuya khách tựa lầu
Ấy vẫn Nam Nam cùng Bắc Bắc
Những là Á Á với Âu Âu
Cho hay phong hội âu là thế
Mà cái văn minh nó ở đâu?
Sơn hải hỡi ai, người thệ ước
Gió hưu, giăng lạnh, tiếng ve sầu

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (chưa có vote)
Loading...

Trả lời