Đêm thâu khóc đứng với than ngồi
Nhiệt huyết niềm riêng mấy dạo sôi
Đã nguyện trăm năm đành trọn kiếp
Thì toan một thác quách cho rồi
Khe chê phó mặc lời chênh lệch
Hơn thiệt lo gì việc khúc nôi
Hiềm cuộc thịnh suy khôn ngoảnh mặt
Xa xa chàng thấu hỡi chàng ơi!

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (chưa có vote)
Loading...

Trả lời