Cao xanh ông hỡi thấu cho không
Chút nghĩa cang thường nặng núi sông
Duyên đã lỡ làng chia cách nhạn
Nghĩa coi sống thác tợ lông hồng
Đá vàng chung giữ niềm hương lửa
Son sắt riêng than phận lưới lồng
Ai tới trời xanh nhờ nhắc chút
Mượn chim ô thước gởi tin chồng.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (chưa có vote)
Loading...

Trả lời