Rủi gặp thời vô đạo
Đừng nên sanh con trai
Lớn lên tay cầm súng
Giết người phục vụ ai?!

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (chưa có vote)
Loading...

Trả lời