Giữ ngựa tuy hèn cũng chúa tôi,
Gan trung ngứa tiết sợ gì ai.
Cường quyền chúa phải quân vô lễ,
Quốc thể tôi liều bịch mấy thoi.
Dùi dắng đã không tình cấp nạn,
Hung hăng lại giở thói khinh người.
Anh Ngô biết mặt thằng này chửa?
Giữ ngựa tuy hèn cũng chúa tôi.

Ông Quyên là đầy tớ giữ ngựa của vua Lê Chiêu Thống. Khi vua bị thua quân Tây Sơn, chạy sang Tàu cầu cứu, vua nhà Thanh không chịu giúp, an trí ở Yên Kinh, lại đem đầy các người bầy tôi tòng vong ở các nơi. Vua Lê tức giận, một hôm cưỡi ngựa đến vườn Viên Minh để kêu về việc ấy. Đến cửa, lính Tàu không cho vào, lại bắt vua Lê, ông Quyên nóng tiết đánh mắng bọn ấy.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (chưa có vote)
Loading...

Trả lời