Tặng T. N. H.

Đầy viện vết tang thương
Buồn lây chiều cố hương
Nghiêng xanh cành phượng vĩ
Cửa sổ nắng lồng gương.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (chưa có vote)
Loading...

Trả lời