Nước mẩy dòng thu rợn bóng dừa
Chiều nghiêng ủ dột ứa lau thưa
Giong tìm khói ráng thuyền quên bãi
Giấc trở tàn canh lạ bến xưa!

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (chưa có vote)
Loading...

Trả lời