Tửu hữu – Bùi Kỷ

Hôm qua có bạn, rượu lại hết,Hôm nay có rượu, bạn không biết.Cất đi đợi bạn đến lúc nào,Cùng uống cùng vui trời đất tít.Khi say quên cả ta là…

0 Bình luận

Tự thán (II) – Bùi Kỷ

Lờ đờ mắt trắng đời không bạn,Lẩn quẩn râu xanh tuổi đã già.Sóng nổi không chìm nên nhớ nước,Người tan muốn hợp phải lo nhà.Rạp tuồng vân cẩu còn đông khách,Góc túi…

0 Bình luận

Thế – Bùi Kỷ

Đã trót vào đời phải biết đờiDần dà nếm đủ mọi nghề chơiSay mà mê tít còn hơn tỉnhKhóc chẳng ăn  thua cũng phải cườiSá quản kêu mưa mồm chão…

0 Bình luận

Tây Hồ – Bùi Kỷ

Hơn bốn nghìn năm vũng hải tang Chuyện đồn phượng đất với trâu vàng Vẽ màu thuỷ mạc trời pha thuốc Thu bóng trăng sao đất nở gương Cuộc thế…

0 Bình luận

Năm mới – Bùi Kỷ

Tuổi mới non sông cũ,Người xưa vận hội nay.Trải bao cơn nóng rét,Đeo mãi cái râu mày.Tháng tháng mòn con mắt,Năm năm bấm đốt tay.Trẻ thơ khôn lớn mãi,Tuổi tác…

0 Bình luận

Mặt trăng – Bùi Kỷ

Vằng vặc bóng thuyền quyên,Mây quang gió bốn bên.Nề cho trời đất trắng,Quét sạch núi sông đen.Có khuyết nhưng tròn mãi,Tuy già vẫn trẻ lên.Mảnh gương chung thế giới,Soi rõ…

0 Bình luận