Kính thướng Hồ Chủ tịch

Kỷ sở dĩ đắc hữu kim nhật giai Chủ tịch giáo dục chi công cẩn hữu tứ chuyết liêu đương chúc từ:

Dân tộc anh hùng bách luyện thân,
Lão lai anh mẫn tráng tinh thần.
Nhân sư đạo đức quang thiên địa,
Bồi dưỡng giang sơn bất lão xuân.

Kỷ bái,
Nhất cửu lục linh ngũ nguyệt thập thất.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (chưa có vote)
Loading...

Trả lời