Hoan nghinh kính ái đích Chu tổng lý

Ngũ tinh hồng kỳ phi thái không,
Hoà bình sứ giả thừa đông phong.
Tằng qua Miến Ấn Nê tam quốc,
Hoà bình giải quyết giai thu công.

Hoà bình sứ giả phỏng ngã Việt,
Toàn dân hoan nghênh hoà hỷ duyệt.
Cảm tạ vô tư viện trợ tình,
Ngã Việt chính tại đương kiến thiết.

Việt Trung hữu nghị như hải thiên,
Cao thâm vĩnh viễn thọ miên miên.
Nguyện thướng hữu hảo nhất bôi tửu,
Hồi ức liên hoan tứ niên tiền.
Lạc khoản viết “Xuất tự hâm ngưỡng kính ái chí thành cụ hữu nhất chuyết dĩ đương nhất xi; Nhất cửu lục linh tứ nguyệt nhị thập cửu ư Việt Xô hữu nghị bệnh viện” 出自歆仰敬愛至誠具有一拙以當一嗤;一九六○四月二十九於越騶友議病院 (Từ lòng kính yêu ngưỡng mộ thành bài vụng về; Ngày 29 tháng 4 năm 1960 tại Bệnh viện Việt Xô).

Chu tổng lý tức Chu Ân Lai, lúc đó là Thủ tướng Trung Quốc.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (chưa có vote)
Loading...

Trả lời