Thừa giáo hoạ nhị giáp Nguyễn Thượng Hiền thi
Dịch kỳ thế cục nhất mang mang,
Bách chiến do đồ báo ngã vương.
Trung hiếu cô thần hoàn tiết trọng,
Thần tiên phúc cảnh trú xuân trường.
Tiền thân hợp tác nhàn hoa thảo,
Trần mộng tu văn trục đạo lương.
Hà tưởng thái chi xan cúc xứ,
Sơn hà di hận vị năng vương (vong).

Dịch nghĩa
Cuộc đời như bàn cờ, xem ra man mác
Trăm trận đánh còn mưu toan để báo ơn vua.
Kẻ cô thần trung hiếu được vẹn tiết là trọng,
Nơi cõi phúc bậc thần tiên được hưởng cảnh xuân đài
Đời trước có lẽ chỉ là giống cỏ hoa nhàn nhã,
Mộng trần thẹn nghe câu chuyện chạy theo đấu gạo nắm kê.
Nghĩ xa xôi đến chỗ hái cỏ chi ăn hoa cúc,
Mối di hận đối với non sông chưa thể quên được.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (chưa có vote)
Loading...

Trả lời