Khi xưa bạn cũ dặn rằng:
Xem tranh Đông Phố, đợi trăng Tây Hồ.
Từ vui núi Chúc sông Lô,
Hạc dâng rượu cúc, đàn ru giấc hoè.
Có phen nhắn hỏi đi về,
Có thư xích tố có chè thanh xuân.
Có lời hẹn với tình quân,
Nhớ nhau lại có khi gần lại nhau.

Có ý kiến cho rằng đây là bài thơ Dương Khuê gửi bạn là Nguyễn Khuyến, vì thời điểm có bài thơ này thì Nguyễn Khuyến đang làm tổng đốc ba tỉnh Sơn Tây, Tuyên Quang, Hưng Hoá.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (chưa có vote)
Loading...

Trả lời