Mưỡu:
I
Giữa dòng một lá lan châu,
Trăng đâu xuống nước, cánh đâu lên trời.
Trong hoa thấp thoáng bóng người,
Chừng như tiên khách ra chơi động Đào.

II
Nam mô hai chữ di đà,
Cô là sinh Phật tôi là tiểu tăng.
Tiểu tăng trước Phật khấn rằng:
Xin cân quả phúc cho bằng thiện duyên.

Nói:
Niệm nam mô a di đà Phật,
Niệm nam mô đức Phật Như Lai.
Rằng vâng thụ giới thiền trai,
Tâm phụng thỉnh Như Lai Phật pháp.
Nam mô Quan Thế Âm Bồ Tát,
Hỏi sắc không, rằng có có không không.
Bụi trần ai chưa trút sạch gương lòng,
Nghìn thế giới một cành dương trong tĩnh thuỷ.
Nam mô Phật từ bi hoan hỉ,
Nay thấy sư, thấy cảnh, thấy chùa.
Nam mô hai chữ di đà.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (chưa có vote)
Loading...

Trả lời