Mưỡu:
I
Tiễn ai chi liễu giang đình,
Bận ai chi mối tơ tình vương chơi.
Biết ai còn nhớ đến lời,
Hỏi ai còn nhớ đến người xa xa.

II
Dặn ai đừng có quên lời,
Bức hồng cân đó là lời cựu minh.
Chiêm bao lẩn quất quế đình,
Trông trăng mà lại tưởng tình cố nhân.

Nói:
Tình thư một bức,
Hỏi tình quân rằng có nhớ hay quên.
Khách má hồng vừa mới bén hơi duyên,
Lúc tương ngộ lại thêm phiền tương biệt.
Quân khứ lưu tình Tô chử nguyệt,
Khách quy tần vọng Nhĩ hà vân.
Ai nhớ ai luống những tần ngần,
Để quạt ước hương nguyền chờ đợi đó,
Hỏi thăm lối phù dung vườn cũ,
Hẹn hoa này chớ phụ Đông quân.
Nào ai ngăn đón gió xuân.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (chưa có vote)
Loading...

Trả lời