Lỡ đường xe khách ghé Lăng Cô
Bà cụ lần khân đến bán sò
Khăn vấn cắt ra từ áo lễ
Gấm nhà thế tộc cũ kinh đô

5-1987

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (chưa có vote)
Loading...

Trả lời