Trận gió đầu giêng thoảng trước màn
Hoa bên hàng giậu gửi hương sang
Có thư bạn cũ Lâm Đồng xuống
Thêm vị hoa đào đất vỡ hoang

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (chưa có vote)
Loading...

Trả lời