Võng kiệu ngàn xa tiễn bóng người
Cho đời hoa ngát dưới hương vui
Dẫu biết ngày mai vườn hoang lạnh
Bướm bệnh sầu bay phấn ngậm ngùi

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (chưa có vote)
Loading...

Trả lời