Làng cũ buồn trông mây nước lạ
Thiên Thai trở bước hỏi dò xuân
Hoa đào duyên gởi theo dòng bích
Hương lạnh lùng trôi bóng cố nhân

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (chưa có vote)
Loading...

Trả lời