Bờ liễu trăng lên bóng lập lò,
Đường xa đưa bạn bước lần mò.
Áo cơm đất Việt tua ghi nhớ,
Đèn sách trời Âu phải ráng lo.
Vượt biển ra khơi đừng ngại khó,
Sôi kinh nấu sử mới nên cho.
Một mai nước đổ nghe vang sấm,
Phỉ bấy cung tên nó học trò.

(Việt Nam thi nhân tiền chiến)

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (chưa có vote)
Loading...

Trả lời