Bỗng đâu tin nhận được tay trao,
Mới biết nam nhi đến lúc hào.
Cả tiếng chim kêu tìm những bạn,
Nghe lòng sâu khéo họa cùng nhau.
Cung đàn dây giãn khi lên xuống,
Sức ngựa đường xa bước thấp cao.
Phận hủ từ đây mong mỏi lắm,
Có chi chút ít để về sau.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (chưa có vote)
Loading...

Trả lời