Ngày chín lên chơi núi Ngự Bình
Nhìn xem phong cảnh thiệt xinh xinh
Thông reo như khảy cung đàn nguyệt
Mưa nhễu dường gieo hột thuỷ tinh
Làm bức “Phiên hàn” nơi đế khuyết
Dựng bia “Danh thắng” chốn thần kinh
Trên cao ngó xuống hình tranh vẽ
Trời khéo vun bồi cuộc đất linh

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (chưa có vote)
Loading...

Trả lời