Chứng với trên đầu thẳm thẳm xanh
Vì đâu nên nổi bọt xa ngành
Minh tân từ thuở chia vì bạn
Cảm cựu bây giờ nhắc lại anh

Giấc mộng Trần quân mơ lạnh ngắt
Câu thơ Bùi lão đọc buồn tanh
Bốn mươi năm lẻ dài đăng đẳng
Gặp gỡ nhau đây họa phước dành

Gặp gỡ nhau đây họa phước dành
Chuyện xưa nhắc lại nghĩ buồn tanh
Không đem chí khí so hồng hộc
Chỉ mượn thi hồn tỏ yến anh

Nước tổ bao giờ mây vạch ngút
Quê cha có thuở ngọn thêm ngành
Dặn lòng tiết vững như tòng bá
Chứng với trên đầu thẳm thẳm xanh

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (chưa có vote)
Loading...

Trả lời