Nằm ốm trong màn xuyên nắng ấm
Nhẩm xem báo cũ cửa phên bồi
Chắc thư con gửi chiều nay đến
Phảng phất ngoài song vị quế, hồi

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (chưa có vote)
Loading...

Trả lời