Chưa dứt cơn xa đến trận gần
Mưa về gõ lại nhịp quen thân
Đỏng đa áo biếc khoe hàng liễu
Càng ngắm càng nhoà dáng cố nhân

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (chưa có vote)
Loading...

Trả lời