Chè đọt đang kỳ dạn gió heo
Giọt sương lách tách điểm sao chiều
Ông ngồi suốt buổi không ra tứ
Cháu đã đun trào ấm nước reo

10-1974

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (chưa có vote)
Loading...

Trả lời