Tửu hữu – Bùi Kỷ

Hôm qua có bạn, rượu lại hết,Hôm nay có rượu, bạn không biết.Cất đi đợi bạn đến lúc nào,Cùng uống cùng vui trời đất tít.Khi say quên cả ta là…

0 Bình luận

Tự thán (II) – Bùi Kỷ

Lờ đờ mắt trắng đời không bạn,Lẩn quẩn râu xanh tuổi đã già.Sóng nổi không chìm nên nhớ nước,Người tan muốn hợp phải lo nhà.Rạp tuồng vân cẩu còn đông khách,Góc túi…

0 Bình luận