Một chữ thi, hai chữ cũng thi
Đi thi quyết lấy cái danh gì
May ra cữ kiếc cho người vị
Kẻo để trò trìa bị chúng khi
Văn đặt lắm câu khuyên đỏ lói
Viết thôi đầy quyển nét đen sì
Thế mà có rớt là xui lắm
Chớ đổ thừa quanh: mạng, vận, thì

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (chưa có vote)
Loading...

Trả lời