Mặt biển linh đinh một chiếc bồng
Day qua trở lại giáp tây đông
Sóng đơm trắng dã khi trồi sụt
Mây kéo đen sì khoảng có không
Lắc chuyển làm cho người mất sắc
Quay lia chẳng khác kẻ lên đồng
Lòng ta trung tín trời kiêng nể
Lựa phải cầu may vái cá ông

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (chưa có vote)
Loading...

Trả lời