Ai lại không ham chuộng lợi danh,
Cái danh như trống đợi Nam Đình.
Ngâm thơ lui giặc tài hơn vạn,
Quét bút tàn quân sức cả nghìn.
Nhơn nhóm “dĩ văn” liền “dĩ hữu”,
Nghĩa đem “Đồng Khí” tạc “Đồng Thinh”.
Vài lời nhắn nhủ trang anh tuấn,
Liên lạc gây nên mối cảm tình.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (chưa có vote)
Loading...

Trả lời