Bày ra bạc khối với tiền phong
Rồi nắm tro đen gió cuộn vòng
Thế giới bên kia mà chợ búa
Đồng tiền đâu dễ góp tiêu chung

25-5-1998

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (chưa có vote)
Loading...

Trả lời