Hai bên cỏ rạp, lách lau chèn
Lòng nhận ra quê mắt chửa tin
Trụ biểu rồng doanh gai thép phủ
Hồ cong bán nguyệt, thớt tăng nghiêng

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (chưa có vote)
Loading...

Trả lời