Rẽ ngang trời đục vạc khoan thai
Chợt ánh sao mờ khiến nhớ ai
Giấy lạnh trang thơ nhoà hết chữ
Gió mùa còn tiếc thổi lai rai

19-10-1993

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (chưa có vote)
Loading...

Trả lời